top of page

Legaliséiert Déierenquälerei 😡

Et geet duer mat der Déierenquälerei !!! Wann d‘Déieren mussen dout gemeet ginn , dann mussen sie net nach Deeglaang ouni Waasser oder...

Klappjuegd verbidden !!!

Dës Déieren ginn net geschützt virun Gesetz ! An mir vun der Piratenpartei sëtzen ons dofir an dass all Déier soll respektéiert ginn !...

Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier !

Sie können Ihre Augen verschliessen um die Gräueltaten gegenüber Tieren nicht wahrzunehmen! Was Sie aber nicht können, ist Ihr Herz zu...

Déiereschutz stäerken!

Hondsausstellung (DogExpo) soll dëst Joer ausgesat ginn, eise Kandidat Daniel Frères war et, deen Hënn gerett huet an op Mëssstänn ...

bottom of page